Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Interaktionsdesign: studio, 12hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Design och Kognitionsvetenskap
Ämnesområde Design - DIE
  Kurskod   768A01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- gestalta designobjekt inom given designkontext med olika tekniker
- förklara och använda begrepp inom området design, såsom form, funktion etc.
- hantera designprocessens olika steg och skapa relevanta koncept för designobjekt
- beskriva designkvaliteter hos designobjekt.
Kursinnehåll
Kursen är en designkurs i studiomiljö och innehållet i kursen skapas därför självständigt av designstudenten i samråd med handledare och medstudenter, baserat på kursens mål. Detta görs i relation till tillämpning av designmetodik på ett designproblem inom den givna kontexten, användning av relevanta teorier och verktyg från områden av betydelse för designprocessen, designkontexten och designobjekten, arbete med att värdera designobjekt och dess kvaliteter, och användning av designperspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Lärandet sker i studioform, genom seminarier, peer-review och kritik. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Examination sker genom löpande och avslutande kritik av arbetet i kursen. Vissa moment är obligatoriska med krav på aktivt deltagande. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundläggande designmetodik och användarcentrerad design med minst 120hp.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Interaktionsdesign: studio
Interaction Design: Studio
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 768A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Design och Kognitionsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A       TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-12-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.