Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Aktuella perspektiv på Samhälls- och kulturanalys, 15hp
 
Kurskategori Masterprogram i Samhälls- och välfärdsstudier
Huvudområde Samhälls- och kulturanalys
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   767A20
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna
- kritiskt analysera olika teorier på det samhälls- och kulturanalytiska området
- analysera förhållandet mellan olika vetenskapsteoretiska och kunskapsfilosofiska teoritraditioner inom samhälls- och kulturanalys
- analysera relationer mellan vetenskaplig kunskapsbildning och sociala och kulturella processer
- kritiskt analysera olika vetenskapsteoretiska och filosofiska grunder för tolkningsarbete, samt tillämpa olika tolkningstraditioner
Kursinnehåll
Kursen behandlar mötet mellan vetenskapliga perspektiv inom det samhälls- och kulturanalytiska fältet, samt olika perspektiv på tolkning och deras implikationer för vetenskapligt arbete. I kursen problematiseras sammanhangen mellan vetenskapsteori, teori och metod inom de olika perspektiven. Dessutom behandlas perspektivens likheter och skillnader i fråga om till exempel samhälls-, kunskaps- och individuppfattning. Vilka konsekvenser valet av perspektiv innebär, i arbetet med tolkningen av konkret empiriskt material, behandlas också.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig enskild uppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen, 180 hp (eller motsv) med relevant humanistisk, samhälls-, kultur-, beteendevetenskaplig inriktning eller motsv. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Aktuella perspektiv på Samhälls- och kulturanalys
Current perspectives on Social and Cultural Analysis
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2009-00932   Kurskod: 767A20      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Samhälls- och kulturanalys          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-06-15 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.