Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Projektledning och utvärdering, 15hp
 
Kurskategori Masterprogrammet i Samhälls- och välfärdsstudier
Huvudområde Samhälls- och kulturanalys
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   767A05
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för och jämföra olika utvärderingsmetoder och projektformer och deras respektive användningsområden
- använda och demonstrera olika utvärderingsmetoder och projektformer som verktyg för förändrings-, utvecklings-, och kvalitetsarbete
- kritiskt reflektera kring och analysera olika utvärderingsmetoder och projektformer i relation till specifika verksamheters skilda institutionella förutsättningar
- kritiskt analysera och bedöma samhälleliga processer som har betydelse för arbete med förändringsprocesser från implementering till utvärdering
- planera, genomföra och utvärdera konkret arbete med förändringsprocesser från implementering till utvärdering inom företrädesvis offentlig sektor
- utifrån ett ekonomiskt nyttoperspektiv motivera en utvärdering samt ett projekt
- kritiskt reflektera över och analysera olika för kursen centrala perspektiv och begrepp i relation till utvecklingen inom företrädesvis offentlig sektor.
Kursinnehåll
Inom kursen behandlas aktuella kvantitativa och kvalitativa utvärderingsmetoder samt olika projektformer. Kursen fokuserar främst på välfärdssektorn men är även relevant för utvärdering och projekt inom näringsliv och andra organisationer. I samband med detta sätts utvärdering och arbete i projektform i relation till annan kunskapsproduktion såväl praxisorienterad som vetenskaplig. Utvecklingen inom offentlig sektor används som kontext för förståelsen av hur olika projektformer och utvärderingsinstrument blivit allt mer viktiga i organiseringen av för samhället centrala institutioner. Skillnaden mellan att driva projekt alternativt utvärdera förändringsarbete som sker inom organisationer alternativt som samverkansprojekt mellan organisationer uppmärksammas.
Undervisning/Arbetsformer
Kursdeltagarna skall arbeta aktivt med fallstudier. Kursen skall medverka till att stärka kunskapen om, och förmågan att vara en del i, det konkreta arbetet med samhälleliga processer som har betydelse för arbete i och med förändringsprocesser från implementering till utvärdering inom företrädesvis offentlig sektor.

I kursen ingår självstudier, färdighetsträningar, workshops och seminarier där studenten förväntas redogöra för insamlat material/litteratur samt sin professionella och personliga utgångspunkt både muntligt och skriftligt.
Examination
Ett fiktivt projekt med efterföljande utvärdering presenteras skriftligen såväl som muntligen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen, 180 hp (eller motsvarande) med relevant humanistisk, samhälls-, kultur-, beteendevetenskaplig inriktning eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet, till exempel svenska B och engelska A.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Projektledning och utvärdering
Project Management and Evaluation
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2009-00932   Kurskod: 767A05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Samhälls- och kulturanalys          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-05-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.