Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Förändrings- och utvecklingsarbete inom välfärdssektorn, 15hp
 
Kurskategori Masterprogrammet i Samhälls- och välfärdsstudier
Huvudområde Samhälls- och kulturanalys
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   767A04
Mål
Efter avslutadd kurs skall den studerande kunna:
- analysera välfärdsarbete ur organisations- och institutionella perspektiv med särskilt fokus på makt, styrning och professionalisering
- på ett kritiskt sätt analysera och problematisera välfärdsarbete och välfärdsarbetets förändring i relation till aktuella teoretiska perspektiv
- analysera hur välfärdens förändrade politiska, ekonomiska och ideologiska villkor påverkar olika aktörer, deras villkor och interaktioner
- analysera förutsättningarna för, och det praktiska arbetet med att leda förändrings- och utvecklingsarbete inom välfärdssektorn
- kritiskt granska, analysera och relatera etablerade metoder och arbetssätt inom olika områden av välfärdssektorn till förändrade villkor för välfärdsproduktion
- analysera samverkan som fenomen och arbetssätt inom välfärdsområdet, speciellt med fokus på förebyggande arbete.
Kursinnehåll
I kursen studeras välfärdsarbete i praktiken, dess arbetssätt och metoder, samt dess organisatoriska och institutionella villkor. Vidare behandlas samverkan mellan olika organisationer och aktörer på välfärdsområdet, och samarbetets villkor problematiseras. Välfärdsarbetets olika aktörer, både inom offentlig sektor och det som kallas civilsamhälle analyseras. Mötet och interaktionen mellan medborgare och välfärdsaktörer problematiseras. Professionalisering ställs i relation till olika perspektiv på makt.
Kursen är uppdelad i två delkurser, varav den första är fokuserad mot aktuella perspektiv på välfärdsarbete i praktiken, medan den andra delkursen är inriktad mot frågor kring att leda förändringsarbete inom välfärdssektorn.
Kursens utgångspunkt är att betrakta välfärden utifrån ett förändringsperspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av självstudier, föreläsningar och seminarier, och grundar sig på studentaktiva arbetsformer med en relativt hög grad av självständighet.
Examination
Kursen examineras enskilt i skriftlig form. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen, 180 hp (eller motsvarande) med relevant humanistisk, samhälls-, kultur-, beteendevetenskaplig inriktning eller motsvarande.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Förändrings- och utvecklingsarbete inom välfärdssektorn
Working with Change and Development in the Welfare Sector
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2009-00932   Kurskod: 767A04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Samhälls- och kulturanalys          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-05-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.