Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Samhällsförändring och välfärdens institutioner, 15hp
 
Kurskategori Masterprogrammet i Samhälls- och välfärdsstudier
Huvudområde Samhälls- och kulturanalys - SKY
Ämnesområde Samhälls- och kulturanalys - SKY
  Kurskod   767A02
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för och kritiskt reflektera över olika välfärdsmodellers uppkomst och konsekvenser historiskt och i nutid
- beskriva, diskutera och jämföra olika välfärdsmodeller och deras realiseringar i relation till genus, etnicitet, arbete, livslopp och familj
- kritiskt reflektera kring betydelsen av olika ideologiska argument som legitimerar välfärdens institutionella utformning och utveckling
- jämföra olika teorier om globaliseringens orsaker och konsekvenser för välfärdens institutioner på nationell och lokala nivå
- på ett självständigt sätt resonera kring nationalstatens möjligheter att bedriva en välfärdspolitik i en globaliserad värld.
Kursinnehåll
I kursen tillägnar sig studenten en avancerad förståelse av välfärdens institutioner. Olika välfärdsmodeller analyseras, med avseende på historisk framväxt och konsekvenser för samhällsbygget. Välfärdsmodellerna relateras till centrala teoretiska kategorier, såsom genus, etnicitet, arbete, livslopp och familj.
Välfärdens ideologiska fundament analyseras, och argumenten för olika välfärdsmodeller ställs mot varandra. Relationen mellan den ideologiska motiveringen och den faktiska realiseringen av en konkret välfärdsmodell sätts under lupp. Begrepp som i sammanhanget behandlas är mångfald, livslopp och välfärd samt hur dessa kan ses som relaterade till varandra och till aktuella samhällsförändringar. Begreppen diskuteras utifrån flera tvärvetenskapliga och sektorsövergripande perspektiv.
Förutom motstridiga processer såsom individualisering och institutionalisering diskuteras globalisering i relation till det lokala, samt till frågor om välfärd. Olika teoretiseringar av globaliseringen sedd som process ställs mot varandra i ett komparativt perspektiv, och globaliseringens orsaker och konsekvenser analyseras på nationell och lokal nivå. Nationalstatens möjlighet att inom ramen för globaliseringen självständigt kunna operera ekonomiskt och politiskt relateras till förmågan och viljan att bedriva en välfärdspolitik.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier, och grundar sig på studentaktiva arbetsformer med en relativt hög grad av självständighet.
Examination
Kursen examineras enskilt i skriftlig form. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen, 180 hp (eller motsvarande) med relevant humanistisk, samhälls-, kultur-, beteendevetenskaplig inriktning eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet, till exempel svenska B och engelska A.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Samhällsförändring och välfärdens institutioner
Societal Change and the Institutions of the Welfare State
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2009-00932   Kurskod: 767A02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Samhälls- och kulturanalys - SKY          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     SKY   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-03-26 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.