Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Latin, nybörjarkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   765G01
Mål
Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:
- tillämpa elementära kunskaper i latinets formlära, syntax och ordförråd
- tolka enklare latinska texter
- redogöra för grundläggande historiska och kulturella förhållanden i anslutning till de lästa texterna.
Kursinnehåll
Med utgångspunkt från autentiska texter inhämtas den latinska formläran, det viktigaste av syntaxen och ordbildningsläran samt det centrala ordförrådet. I samband med textläsningen studeras även texternas historiska och kulturella bakgrund.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av lektioner. Skriftliga övningar ingår. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker genom skriftliga prov.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Sv B/Sv 2B + något annat främmande språk på gymnasienivå lägst motsvarande C-språk, kurs B alt steg 3.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Latin, nybörjarkurs
Latin, basic level
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 765G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-12-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.