Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Perspektiv på tolkning och översättning , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Språk och kultur - SKI
Ämnesområde
  Kurskod   763G01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för olika teoretiska perspektiv på tolkning och översättning
- översätta facktext (i skrift och i form av undertextning) till svenska från ett annat språk
- tillämpa en vetenskaplig förklaringsmodell vid analys av översättningen
- genomföra och utvärdera tolkade rollspel
- anlägga språkliga, sociala och kulturella aspekter på tolkade samtal.
Kursinnehåll
Kursen behandlar olika teoretiska perspektiv på tolkning och översättning. Resultat från aktuella empiriska studier inom det fackspråkliga området granskas kritiskt. Kursen innehåller också praktiska övningar i översättning, undertextning och dialogtolkning. Egna och andras översättningar samt inspelade tolkarbeten analyseras och problematiseras utifrån språk- och kulturvetenskapliga perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, studentaktiva seminarier, grupparbeten och rollspel. Vissa undervisningsmoment är obligatoriska. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande bedriva egna studier.
Examination
Kursen examineras i form av inlämningsuppgifter, hemtentamen/projektarbete samt genom aktivt deltagande i obligatoriska moment.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt minst 30 HP i språkämne (exempelvis engelska, spanska, tyska, franska, svenska eller lingvistik).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Perspektiv på tolkning och översättning
Perspectives on Interpreting and Translation
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 763G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Språk och kultur - SKI          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SKI   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-08-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.