Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Reading Gender, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Litteraturvetenskap, Allmän språkvetenskap, Engelska, Franska, Spanska, Tyska, Svenska
Ämnesområde Övrigt inom historisk-filosofiska ämnen - HF9
  Kurskod   763A50
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- identifiera och beskriva olika strategier för att representera genus i litteratur och film i relation till den historiska, sociala och kulturella kontexten
- kritiskt analysera litterära texter och filmer med hjälp av terminologi och perspektiv från genus- och litteraturteori.
Kursinnehåll
I kursen används genusteori för att analysera litteratur och film i deras historiska, sociala och kulturella sammanhang. Begrepp och terminologi från litteratur- och genusteori introduceras och appliceras i analysen av representationer av genus i både film och litteratur.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och individuella presentationer. Seminarierna kräver förberedelser och aktivt deltagande vilket innebär att en stor del av kursen utgörs av självständigt arbete. Kursen kan vid behov ges på engelska.
Examination
Varje student examineras genom en inlämningsuppgift som behandlar kurslitteraturen. Dessutom bedöms studentens muntliga presentationer och bidrag i seminarierna. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen med minst 90 hp, det vill säga tre terminers heltidsstudier, i ett av följande ämnen: litteraturvetenskap, lingvistik, engelska, franska, tyska, spanska eller svenska, samt två terminer heltidsstudier i ett ämne av relevans för programmet, inklusive en uppsats motsvarande 10 studieveckor (15 hp). Kunskaper i engelska motsvarande engelska B
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Reading Gender
Reading Gender
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 763A50      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap, Allmän språkvetenskap, Engelska, Franska, Spanska, Tyska, Svenska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-04-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.