Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Cultural Encounter. Representation of the Other in Fiction, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Litteraturvetenskap, Allmän språkvetenskap, Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Svenska
Ämnesområde Övrigt inom historisk-filosofiska ämnen - HF9
  Kurskod   763A49
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- identifiera och beskriva strategier för representation av cultural difference i skönlitteratur t.ex. exklusionstrategier såsom othering och stereotypifiering i relation till historisk, social och kulturell kontext i ett urval av skönlitterära texter som gestaltar interkulturella erfarenheter.
- kritiskt analysera litterära texter och filmer genom att använda terminologi och perspektiv från postkolonial och litterär teori.
Kursinnehåll
Inom kursen tillämpas postkolonial teori för att analysera skönlitteratur och film inom dessas historiska, sociala och kulturella kontexter. Begrepp och terminologi från litteraturteori och postkolonial teori introduceras och tillämpas i studiet av representationer av ”cultural difference” i både film och litteratur.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och individuella presentationer. Alla seminarier kräver förberedelse och studenten förväntas deltaga aktivt. En stor del av kursarbetet består därför av enskilt arbete. Kursen kan vid behov erbjudas på engelska.
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig individuell hemtentamen där kursinnehållet bearbetas, samt genom bedömning av studentens muntliga presentation och aktivitet i seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd grundkurs och fortsättningskurs samt genomgången fördjupningskurs med minst 22,5 hp godkända (eller motsvarande) i ett och samma ämne, inklusive en kandidatuppsats omfattande 15 hp. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Cultural Encounter. Representation of the Other in Fiction
Cultural Encounter. Representation of the Other in Fiction
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 763A49      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap, Allmän språkvetenskap, Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Svenska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-04-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.