Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Master i språk och kultur, 60hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska, Franska, Litteraturvetenskap, Spanska, Tyska, Svenska språket, Allmän språkvetenskap
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   763A48
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- uppvisa breda kunskaper inom huvudområdet, samt fördjupade kunskaper inom vissa av dess delar,
- ur olika perspektiv genomlysa och systematiskt integrera kunskaper i språk- och/eller litteraturvetenskap,
- genomföra teoretiskt väl förankrade analyser av språk, litteratur och kultur,
- söka, tolka och kritiskt värdera aktuell forskning utifrån såväl gällande teoretiska och metodologiska ansatser som vedertagna normer för vetenskapliga skrivtraditioner,
- självständigt och med utvecklad analytisk och kritisk förmåga planera och genomföra en kvalificerad och samhällsrelevant studie inom språk- eller litteraturvetenskap, som bidrar till kunskapsutvecklingen inom området
- utifrån relevant forskning självständigt utveckla och problematisera en egen forskningsbar frågeställning,
- på ett vetenskapligt godtagbart sätt utvärdera och argumentera för egna val, med hänsyn tagen till teoretiska, metodologiska och forskningsetiska överväganden,
- konsekvent följa vedertagen språk- eller litteraturvetenskaplig skrivtradition med avseende på struktur samt citat- och källhantering,
- kritiskt granska och diskutera vetenskapliga arbeten, med avseende på både innehåll och form,
- använda ett för vetenskapliga texter korrekt och till stilen lämpligt språk,
- på klart och tydligt situationsanpassat språk muntligt diskutera egna slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
Kursinnehåll
Delkurs 1: Valfri kurs, 7,5 hp
Delkurs 2: Valfri kurs, 7,5 hp
Delkurs 3: Valfri kurs, 7,5 hp
Delkurs 4: Valfri kurs, 7,5 hp
Delkurs 5: Uppsatskurs, 30 hp


Delkurs 1-4 utgörs av valfria kurser på avancerad nivå som väljs från utbudet av kurser på avancerad nivå inom IKK, forskarutbildningens kurser vid IKK eller annan högskola/universitet med relevans för kursen, eller av valfria läskurser inom ämnet som instuderas på egen hand och väljs ur ämnets uppsättning av färdiga läskurser. Valet av kurs ska godkännas av examinator/kursansvarig. Läskurser kan även sättas samman individuellt i samråd med examinator efter studentens särskilda intresseinriktning. Delkurs 5 är uppsatskursen där studenten författar ett självständigt arbete inom sitt ämne.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av seminarier, enskild handledning och självstudier.
Examination
De obligatoriska och de valfria delkurserna examineras muntligt, muntligt med skriftligt underlag eller genom hemskrivningar. Uppsatskursens examination innefattar ett obligatoriskt uppsatsarbete och en obligatorisk oppositionsuppgift, samt aktivt deltagande vid seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Magisterexamen i något av ämnena engelska, franska, tyska, spanska, svenska språket, svenska som andraspråk och litteraturvetenskap med minst 45 hp godkända (inklusive uppsats) eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Master i språk och kultur
Master in Language and Culture
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 763A48      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska, Franska, Litteraturvetenskap, Spanska, Tyska, Svenska språket, Allmän språkvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.