Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Interaktionsanalys, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Språk och kultur
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   763A42
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- planera och genomföra en för forskningssyften användbar videoinspelning på etiskt medvetet sätt,
- transkribera inspelade data enligt samtalsanalytiska konventioner,
- identifiera interaktionella fenomen,
- observera och beskriva olika typer av mänsklig interaktion,
- analysera verbala och icke-verbala interaktionella aspekter,
- tillämpa moderna interaktionsanalytiska metoder på empiriska data,
- kritiskt granska forskningsartiklar inom fältet,
- visa förståelse av den historiska och teoretiska bakgrunden till CAs analysmetoder.
Kursinnehåll
Kursen ger en introduktion till mikroanalys av mänsklig interaktion. Studenterna involveras i en komplett forskningsprocess från etiska överväganden, datainsamling och transkription till identifikation av relevanta fenomen och metodologiska och analytiska argument. Kursen fokuserar på språkliga och sociala aspekter av interaktion i såväl institutionella som mera vardagliga sammanhang, och analys av verksamhetstyper, betydelser, lärande och förståelse. Verbala såväl som ickeverbala aspekter av mänskliga handlingar studeras, inklusive hur olika teknologier och artefakter mobiliseras som resurser i det interaktiva meningsskapandet. Den historiska bakgrund mot vilken metoden växte fram kommer att studeras, vilket uppmuntrar till en kritisk diskussion av såväl teori som resultat.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, datasessioner, fältarbete och kollegial granskning.
Denna kurs kan vid behov ges på engelska.
Examination
Examinationen omfattar aktivt deltagande i fältarbete, datasessioner och seminarier. Examinationen utgörs även av en muntlig redovisning och en skriftlig inlämningsuppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd grundkurs och fortsättningskurs samt genomgången fördjupningskurs med minst 22,5 hp godkända (eller motsvarande) i ett och samma ämne, inklusive en kandidatuppsats omfattande 15 hp. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Interaktionsanalys
Interaction Analysis
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 763A42      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Språk och kultur          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-04-03 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.