Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Intertextuality, 7,5hp
 
Kurskategori Course within the Programme - Master of Arts in Language and Culture in Europe
Huvudområde Litteraturvetenskap
Ämnesområde Litteraturvetenskap - LV1
  Kurskod   763A41
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- identifiera och beskriva olika uttryck för intertextualitet i skönlitteratur, diskutera deras funktion, och relatera deras användning till en vidare historisk och social kontext, samt till idéer kring tradition och kanon.
- kritiskt analysera litterära texter genom att tillämpa terminologi och perspektiv hämtade från teorier i intertextualitet och traditionell poetik.
Kursinnehåll
Kursen introducerar teorier i intertextualitet, med startpunkt i dess konceptbildning på 1960-talet. Kursen relaterar intertextualitet till termer och begrepp inom traditionell poetik, liksom till postmodernistisk, postkolonial och feministisk teori. Det teoretiska perspektivet kombineras med studier av olika uttryck för intertextualitet i skönlitteratur.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och individuella presentationer. Seminarierna kräver förberedelser och aktivt deltagande vilket innebär att en stor del av kursen utgörs av självständigt arbete. Undervisningsspråk är engelska.
Examination
Varje student examineras genom en inlämningsuppgift som behandlar kurslitteraturen. Dessutom bedöms studentens muntliga presentationer och bidrag i seminarierna. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen med minst 90 hp, det vill säga tre terminers heltidsstudier, i ett av följande ämnen: litteraturvetenskap, lingvistik, engelska, franska, tyska, spanska eller svenska, samt två terminer heltidsstudier i ett ämne av relevans för programmet, inklusive en uppsats motsvarande 10 studieveckor (15 hp). Kunskaper i engelska motsvarande engelska B.

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Intertextuality
Intertextuality
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009-01027   Kurskod: 763A41      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Litteraturvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-10-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.