Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Cultural Encounter. Representation of the Other in Fiction, 7,5hp
 
Kurskategori Course within the Programme - Master of Arts in Language and Culture
Huvudområde Språk och kultur - SKI
Ämnesområde
  Kurskod   763A35
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Cultural Encounter. Representation of the Other in Fiction
Cultural Encounter. Representation of the Other in Fiction
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU 1327/06-41   Kurskod: 763A35      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Språk och kultur - SKI          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     SKI   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-12-20 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.