Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Romska identiteter, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Språk och kultur - SKI
Ämnesområde
  Kurskod   762G02
Mål
Kursens mål är att ge en orientering om romska identiteter, särskilt med anknytning till Sverige.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för aktuell forskning om identitet och etnicitet, om minoriteter och deras rättigheter och skyldigheter, samt om diskriminering som socialt och politiskt fenomen.
- redogöra för identitetsskapande processer på individ och gruppnivå, med särskild hänvisning till romska identiteter.
- redovisa betydelsen av kulturella uttryck i identitetsskapande processer, med särskild tonvikt på musikens roll.
- redovisa betydelsen av historia och historieskrivning för romska identiteter.
Kursinnehåll
Kursen fokuserar på identitetsskapande processer på individ- och gruppnivå.
Kursen byggs upp kring fyra moment, varav det första har en övergripande karaktär, medan de senare särskilt sätter romska identitetsskapande processer i centrum. Det första momentet behandlar identitet och etnicitet i ett generellt perspektiv. Det andra momentet fokuserar på minoriteter, rättigheter och skyldigheter, och diskriminering. I de tredje och fjärde momenten diskuteras kulturella uttryck i identitetsskapande processer, med speciell tonvikt på historia och historieskrivning och på musikens roll.
Undervisning/Arbetsformer
Kursarbetet består i huvudsak av föreläsningar, seminarier och enskilt arbete, kompletterat med litteraturstudier på egen hand. Seminarierna innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg.
Examination
Kursen examineras i form av ett enskilt, självständigt projektarbete, vars inriktning bestäms i samråd med kursansvarig. Projektarbetet kan redovisas i muntlig eller skriftlig form.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Romska identiteter
Romani Identities
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 762G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Språk och kultur - SKI          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SKI   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-02-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.