Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Romani chib, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Språk och kultur - SKI
Ämnesområde
  Kurskod   762G01
Mål
Kursens mål är att studenten ska förvärva kunskaper om språket romani chib.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- språkvetenskapligt beskriva språket romani chib, dess historia, dialekter och nutida användning
- relatera ord och uttryck i romani chib till romanitalares kultur
- analysera utvalda texter och sånger på romani chib.
Kursinnehåll
- Att studera levande språk; att kunna ett språk; talspråk och skriftspråk.
- Språkvetenskapliga begrepp: språkkontakt och kontaktspråk.
- Språkvetenskaplig beskrivning av romani chib – formlära, ljudlära, syntax.
- Språkets historia. Flekterade/blandade dialekter.
- Dialekter/varieteter av romani chib. Likheter och skillnader.
- Ord med historia. Språk och kultur. Kulturspecifika talesätt.
- Språk i användning: exempel från svensk romani, kale/finsk romani, kelderash.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier som kräver aktivt deltagande av studenten. Studentens deltagande kräver inläsning av litteratur och förberedelser inför diskussioner med andra kursdeltagare.
Examination
Studenten examineras genom en bedömning av studentens aktiva deltagande i kursen samt en inlämningsuppgift (projektarbete). Ämnet för detta arbete skall väljas från en given lista eller i samförstånd med kursansvarig.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Romani chib
Romani Chib
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 762G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Språk och kultur - SKI          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SKI   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-02-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.