Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Behörighetsgivande kurs i svenska, termin 1 (lokala sökande), 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Inget ämne
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   761G25
Mål
Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna
- använda ett tydligt svenskt standardspråk både i tal och skrift
- beskriva och analysera svensk samhälls- och kulturkunskap
- redogöra för undervisning och olika examinationsformer vid svensk högskola
Kursinnehåll
Utmärkande för utbildningen är att den är högskoleförberedande.
Terminen (1-30 hp) inleds med en introduktion som ger information om det svenska högskolesystemet och en praktisk hjälp och orientering om vad det innebär att studera i Sverige. Introduktionen innehåller studieteknik med genomgångar av vanliga studietekniker vid svensk högskola.
Terminens delmoment är:
1. Muntlig framställning och hörförståelse, 6 hp
2. Grammatik, 9 hp
3. Skriftlig framställning, 7,5 hp
4. Textkurs och Sverigekunskap, 7,5 hp
Utbildningens olika delmoment löper parallellt och ska inte ses som isolerade moment utan som olika delar av en helhet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av lektioner och gruppövningar. Hemarbete och självstudier är nödvändiga komplement.
Examination
Examination sker löpande under kursen samt genom aktivt deltagande i undervisningen, dessutom i slutet av kursen genom muntlig och skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

För tillträde till Behörighetsgivande kurs i svenska krävs att den sökande uppfyller grundläggande behörighetskrav med undantag för svenska språket samt bedömts med godkänt resultat på inträdesprov/slutprov efter Intensiv introduktionskurs i svenska för nybörjare och gäststudenter, 7,5 hp eller motsvarande.
Kursen är endast avsedd för sökande med annat modersmål än svenska.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Behörighetsgivande kurs i svenska, termin 1 (lokala sökande)
Qualifying Course in Swedish, semester 1 (local applicants)
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2010-00254   Kurskod: 761G25      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Inget ämne          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X   G       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-02-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.