Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Behörighetsgivande kurs i svenska (för internationella gäststudenter), 60hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Inget ämne
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   761G24
Mål
Collegeutbildningen ger behörighet för högskolestudier i Sverige enligt föreskrifter från Högskoleverket (HSVFS 1996:22 §4) vilket innebär att den studerande ska förvärva kunskaper och färdigheter i svenska språket som i behörighetshänseende jämställs med svenska 2 kurs B i svenskt gymnasium eller kommunal vuxenutbildning samt skaffa sig kunskaper och färdigheter i svensk samhällskunskap motsvarande samhällskunskap kurs A vid svenskt gymnasium eller vuxenutbildning.

Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna
- använda svenska språket flexibelt och effektivt, i första hand i situationer med anknytning till högskolestudier.
- uttrycka sig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden
- redogöra för undervisning och olika examinationsformer vid svensk högskola
Kursinnehåll
Utmärkande för utbildningen är att den är högskoleförberedande. Utbildningens olika delmoment löper parallellt och skall inte ses som isolerade moment utan som olika delar av en helhet.

Den första terminen (30 hp) inleds med en introduktion som ger information om praktiska förhållanden, det svenska högskolesystemet, kulturmöten m m samt en praktisk hjälp och orientering om vad det innebär att studera och fungera socialt i Sverige. Introduktionen innehåller studieteknik med genomgångar av vanliga studietekniker vid svensk högskola.
Terminens delmoment är:
1. Muntlig framställning och hörförståelse, 6 hp
2. Grammatik, 9 hp
3. Skriftlig framställning, 7,5 hp
4. Textkurs och Sverigekunskap, 7,5 hp

Den andra terminen (30 hp) fokuserar på fördjupade kunskaper och färdigheter i svenska språket så att studenterna med tillfredsställande resultat kan bedriva studier på svenskt universitet/högskola. Under terminen genomförs auskultationer inom de ämnen som studenterna avser att studera efter utbildningen.
Terminens delmoment är:
1. Studieteknik och ämnesorientering, 1,5 hp
2. Muntlig framställning och hörförståelse, 6 hp
3. Grammatik och skriftlig framställning, 9 hp
4. Textkurs och Sverigekunskap, 7,5 hp
5. Projektarbete, 3 hp
6. Samhällsorienterande kurs, 3 hp
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av lektioner och gruppövningar. Hemarbete och självstudier är nödvändiga komplement.
Examination
Examination sker löpande under kursen samt genom aktivt deltagande i undervisningen, dessutom i slutet av kursen genom muntlig och skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

För tillträde till Behörighetsgivande kurs i svenska krävs att den sökande uppfyller gällande grundläggande och särskilda behörighetsvillkor, som gäller för tillträde till sökt utbildning med undantag för kravet på kunskaper i svenska
Kursen är endast avsedd för sökande med annat modersmål än svenska.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Behörighetsgivande kurs i svenska (för internationella gäststudenter)
Qualifying Course in Swedish (for international visiting students)
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 761G24      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Inget ämne          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X   G       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-02-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.