Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Collegeutbildning i svenska, termin 2 (lokala sökande), 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   761G03
Mål
Målet med Collegeutbildningen är att den studerande ska förvärva kunskaper och färdigheter i svenska språket och svensk samhälls- och kulturkunskap samt orientering om undervisning och examination vid svensk högskola.

Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna:
- tillämpa svenska motsvarande svenska 2 kurs B i svenskt gymnasium eller kommunal vuxenutbildning
- demonstrera kunskaper i samhällskunskap motsvarande samhällskunskap kurs A i svenskt gymnasium eller kommunalt vuxenutbildning.
Kursinnehåll
Utmärkande för utbildningen är att den är högskoleförberedande. Utbildningen avser heltidsstudier under en termin. Utbildningens olika delmoment löper parallellt och ska inte ses som isolerade moment utan som olika delar av en helhet.

Terminen (30 hp) fokuserar på fördjupade kunskaper och färdigheter i svenska språket så att de studerande med tillfredsställande resultat kan bedriva studier på svensk högskola. Under terminen genomförs auskultationer inom de ämnen som studenterna avser att studera efter Collegeutbildningen.

Terminens delmoment är:
Studieteknik och ämnesorientering, 1,5 hp
Muntlig framställning och hörförståelse, 6 hp
Grammatik och skriftlig framställning, 9 hp
Textkurs och Sverigekunskap, 7,5 hp
Projektarbete, 3 hp
Samhällsorienterande kurs, 3 hp
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av lektioner och gruppövningar. Hemarbete och självstudier är nödvändigt.
Examination
Examination sker fortlöpande under kursen samt aktivt deltagande i undervisningen. Övrig examination kan variera för varje delmoment.

Förkunskap

För tillträde till Collegeutbildningen 31-60 hp krävs att den sökande uppfyller grundläggande behörighetskrav med undantag för svenska språket samt har godkänt resultat på inträdesprov till Collegeutbildningen 31-60 hp/slutprov till Collegeutbildningen 1-30 hp. Kursen är endast tillgänglig för sökande med annat modersmål än svenska.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Collegeutbildning i svenska, termin 2 (lokala sökande)
College Course in Swedish, 21-40 p., semester 2 (for local applicants)
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 761G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X   G     ÖÄA   HU