Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Informationskompetens i praktik och teori, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övrigt inom kommunikation, information - JK9
  Kurskod   760G11
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera kunskap om den strategiska resurs som information och kunskap utgör i ett samhälle präglat av en intensiv teknisk, ekonomisk och social utveckling,
- visa grundläggande kunskaper i hur man söker information/litteratur för vetenskaplig kunskapsutveckling, problembaserat lärande (PBL) inom skolan/högskolan, problemlösning, beslutsfattande, kunskapsutveckling och förändring i allmänhet,
- visa insikt i tillgängliga sökhjälpmedel med utnyttjande av ny informationsteknologi och förbereda egna sökningar i samband med egen forskning och/eller verksamhet som lärare, handledare, beslutsfattare mm.
Kursinnehåll
Kursen inleds med en allmän översikt över informations- eller kunskapssamhällets effekter när det gäller vårt behov av omvärldsbevakning och utveckling på samhälls-, organisations-, och individnivå. Begreppet informationskompetens (information literacy) definieras. Momentet avses ge introducerande perspektiv på området och behandla konsekvenser av teknikutveckling, kunskapsutveckling, etc.
De följande momenten avser en fördjupning inom några väsentliga områden:

Vetenskaplig kunskapsutveckling och vetenskaplig kommunikation.
Tillgängliga informationsresurser i samhället.
Informationsutnyttjande för självstyrd inlärning i samband med problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk metod och andra undersökande arbetssätt inom skolan/högskolan.
Informationsutnyttjande för problemlösning, beslutsfattande, förändring mm inom företag, förvaltningar och andra organisationer.
Informationsutnyttjande som process med dess förutsättningar och hinder.
Grundläggande informationssökningsmetodik.
Litteratursökning inom eget ämnesområde.
Rapportskrivning och referenshantering.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, demonstrationer och övningar. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Som examinationsuppgift genomförs en fördjupningsuppgift dokumenterad i en uppsats, vilken behandlas vid examinationsseminarium. Kurslitteratur skall integreras och redovisas i arbetet. Uppgiften ger möjlighet till fördjupning inom eget valt område med relevans för de egna studierna, forskningen eller yrkesverksamheten.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Informationskompetens i praktik och teori, grundkurs
Knowledge Development and Information Utilization, basic course
 
Kursansvarig är: Bibl - Biblioteket
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 760G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne:          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-04-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.