Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Informationskompetens och lärande, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   760G10
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva kunskap om den strategiska resurs som information och kunskap utgör i vårt moderna samhälle samt vikten av informationskompetens som grund för självstyrt lärande, kunskap om tillgängliga informationsresurser för resursbaserat lärande samt insikter om pedagogiska perspektiv och metoder som främjar utvecklandet av informationskompetens.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda kunskap om innebörden av begreppet informationskompetens och betydelsen av informationskompetens ur ett livslångt lärandeperspektiv,
- självständigt identifiera, analysera och beskriva ett verklighetsrelaterat informationsbehov,
- söka och värdera information på vetenskaplig grund,
- använda relevanta sökverktyg (referensverk, databaser, kataloger och webben),
- tolka och skriva korrekta referenser,
- redogöra för legala och etiska begränsningar vid användning av olika typer av material,
- använda pedagogiska perspektiv och metoder som främjar utveckling av informationskompetens.
Kursinnehåll
Kursens innehåll fokuserar
- kunskap och lärande i informationssamhället,
- informationskompetens - komponenter och lärprocesser,
- informationssökningsstrategier,
- källkritik,
- rapportskrivning,
- referens- och citeringsteknik,
- kunskapens former och sambandet mellan kunskapssyn, undervisning och lärande,
- pedagogiska metoder för utvecklande av informationskompetens,
- informationssökning som lärprocess ur student- och lärarperspektiv,
- planering av undervisning för informationskompetens inklusive genomförande och utvärdering.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, case- och scenariobaserade arbeten i grupp och enskilt, eget fördjupningsarbete. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Kursen examineras genom en fördjupningsuppgift, som dokumenteras i ett paper och ventileras vid avslutande seminarium. Möjlighet ges till fördjupning inom eget valt område med relevans för kursen likaväl som för de egna studierna eller yrkesverksamheten.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Informationskompetens och lärande, grundkurs
Knowledge Development and Learning
 
Kursansvarig är: Bibl - Biblioteket
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 760G10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   SA