Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Hälsofrämjande organisationer, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sociologi - SOA
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   760G06
Mål
Efter avslutad kurs ska de studerande kunna
- Uppvisa grundläggande tvärvetenskapliga teoretiska och praktiska kunskaper som är centrala för aktivt arbete inom hälsofrämjande organisationer
- Känna till centrala begrepp och definitioner inom området hälsofrämjande/hälsofrämjande organisationer
- Känna till och kunna tillämpa teorier, modeller, metoder och verktyg för hälsofrämjande
- Uppvisa grundläggande kunskap om förbättringskunskap och systematiskt förbättringsarbete i arbetslivet
- Uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för teorier och strategier vad gäller lärandestyrt förändringsarbete
- Uppvisa förståelse för begreppet informationskompetens/Information Literacy relaterat till Health Literacy och hälsofrämjande
- Uppvisa kunskap om relevanta informationsresurser och sökstrategier
- Självständigt kunna söka, kritiskt granska, värdera och utnyttja relevant information/litteratur inom området hälsofrämjande.
Kursinnehåll
Kursen består av följande delmoment:

Moment 1. Informationskompetens och lärande. (7, 5 hp)
Informationskompetens som bas för livslångt självstyrt lärande, utveckling av lärande organisationer och som bas för utveckling av ett hälsofrämjande perspektiv inom olika arenor. Momentet ger en basberedskap för deltagarnas självstyrda flexibla lärande på distans. Samtidigt utvecklar deltagarna kunskap om forskningen/litteraturen kring hälsofrämjande/hälsofrämjande organisationer.

Moment 2. Hälsa och hälsofrämjande. Hälsans bestämningsfaktorer. (7, 5 hp)
Momentet behandlar definitioner och begrepp inom hälsoområdet, teoretiska grunder om hälsans bestämningsfaktorer samt fortsatt utveckling av deltagarnas informationskompetens genom att söka, kritiskt granska, värdera och utnyttja relevant information/forskning inom hälsoområdet.

Moment 3. Vardagens organisationer i ett organisationsteoretiskt perspektiv. Metoder och strategier för hälsofrämjande åtgärder. (7, 5 hp)
Organisationsteori – lärande organisationer - organisationsmetaforer. Kommunikationsteorier. Arenaperspektivet. Undersökande arbetssätt för hälsofrämjande: Relevanta undersöknings- och analysmetoder, pedagogiska strategier i hälsofrämjande förändringsarbete inklusive problembaserat förändringsarbete och problembaserad rehabilitering. Förbättringskunskap och verksamhetsutveckling: Informationskompetens som nödvändig förutsättning för lärandestyrt förbättringsarbete och utveckling i arbetslivet.

Moment 4. Teoretisk och empirisk fördjupning inom området hälsofrämjande/hälsofrämjande organisationer. (7, 5 hp)
Momentet utgör den slutliga examinationen i kursen och avser en integrering av samtliga tidigare moment. Deltagarna ska genomföra ett fördjupningsarbete kring ett eget valt problem inom området hälsofrämjande/hälsofrämjande organisationer. Arbetet dokumenteras i ett paper.
Undervisning/Arbetsformer
Utbildningen är en IT-baserad distansutbildning. Kommunikationen mellan studenter, mellan studenter och lärare/handledare/kursledning sker med utnyttjande av teknikstöd samt med ett fåtal fysiska samlingstillfällen.
Examination
Kursens olika moment examineras fortlöpande genom verklighetsbaserade Case, inlämningsuppgifter och fördjupningsuppgifter, vilka publiceras och diskuteras på kursens internetplattform. Studenterna ges fortlöpande möjlighet att fördjupa sig i frågor som känns angelägna för den egna studie- och/eller yrkesverksamheten. Den avslutande examinationen består av ett teoretiskt och empiriskt fördjupningsarbete, vilket ska dokumenteras i ett paper. Arbetet skall presenteras enligt vedertagen vetenskaplig praxis, publiceras och ventileras på kursens internetplattform.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Hälsofrämjande organisationer, grundkurs
Health Promoting Organization, basic course
 
Kursansvarig är: Bibl - Biblioteket
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: 760G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sociologi - SOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SOA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-10-26 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.