Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Hälsofrämjande organisationer, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   760G06
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande ha
- grundläggande tvärvetenskapliga teoretiska och praktiska kunskaper som är centala för aktivt arbete inom hälsofrämjande organisationer.
Kursinnehåll
Kursen behandlar bl.a:

Information och lärande med informationskompetens i fokus, som en introduktion till distansutbildningen och grund till påföljande studier och för ett livslångt lärande.

Centrala begrepp inom området hälsofrämjande. Den historiska utvecklingen av folkhälsoarbetet, hälsans olika definitioner, hälsans bestämningsfaktorer och sambandet individ-samhälle-hälsa behandlas.

Hälsofrämjande arbete: arenaperspektivet. Fallanalys av ett paradigmskifte. Utvecklingen av en ny policy och dess konsekvenser för den praktiska verksamheten. Exempel på hur den nya referensramen kan användas. Utvecklingen av "Problembaserat lärande" som instrument för personalutveckling och sekundärprevention genomgås och övas.
Undervisning/Arbetsformer
Utbildningen är en IT-baserad distansutbildning. Kommunikationen mellan studenter, mellan studenter och lärare/handledare/kursledning sker med utnyttjande av teknikstöd samt med ett fåtal fysiska samlingstillfällen.
Examination
Skriftliga, nätbaserade examinationsformer kommer att användas: Fördjupningsuppgifter som dokumenteras i till omfånget begränsade uppsatser, så kallade papers, som skall innehålla standarddelarna i en vetenskaplig framställning inklusive referenser till relevant litteratur och referenslista.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Hälsofrämjande organisationer, grundkurs
Health Promoting Organization
 
Kursansvarig är: Bibl - Biblioteket
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: 760G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-10-26 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.