Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Samhällskommunikation - medborgaren i informationssamhället, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   760G05
Mål
Den studerande ska utveckla grundläggande kunskap om samhällskommunikationen och medborgaren i vårt moderna informationssamhälle. Centrala begrepp i kursen är kommunikation, information och dialog i samhället.
Kursinnehåll
Kursen kommer att spegla informationens roll i samhället ur ett multi- och interdisciplinärt perspektiv. Centrala teman i kursen:
Samhällskommunikationen ur ett då - nu - sedan perspektiv
Analys av demokratibegreppet
Elektronisk demokrati, elektronisk förvaltning, elektroniskt lärande
Kommunikationsteorier
Teorier om informationsbeteenden och informationssökningsstrategier
Informationsdesign, form, estetik, användbarhet
Analys av samhällskommunikationens aktörer, producenter, konsumenter, målgruppsanalyser
Inventering och analys av material hämtat från vardagsmiljön
Egen produktion av samhällskommunikation.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, studiebesök, demonstrationer, gruppdiskussioner och egna tillämpningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i grupparbeten och skriftliga inlämningsuppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Samhällskommunikation - medborgaren i informationssamhället, grundkurs
Public Information. The Citizen in the Information Society
 
Kursansvarig är: Bibl - Biblioteket
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 760G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-10-22 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.