Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Funktionshinder och webbaserat lärande, fördjupningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   760G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- uppvisa kunskap om innebörden av centrala begrepp inom området funktionshinder och webbaserat lärande
- uppvisa kunskap om internationella, Europeiska och nationella handlingsplaner och policies för e-integration (att skapa ett integrerat informationssamhälle för alla)
- redogöra för relevanta pedagogiska teorier, modeller och metoder kopplat till funktionshinder och webbaserat lärande
- redogöra om informations- och kommunikationsteknikens (IKT:s) möjligheter i samband med webbaserat lärande för funktionshindrade
- redogöra för olika hinder/barriärer i lärsituationen med särskilt fokus på webbaserat lärande och hur dessa kan överbryggas
- uppvisa kunskap om relevanta informationsresurser och effektiva sökstrategier
- bevaka, analysera, dokumentera och kommunicera nya vetenskapliga rön kring funktionshinder och webbaserat lärande i samband med pedagogiskt utvecklingsarbete och implementering i webbaserade lärsituationer
- göra bedömningar ur ett kritiskt och vetenskapligt perspektiv
- integrera och tillämpa förvärvade kunskaper och färdigheter i ett eget fördjupningsarbete.

Kursinnehåll
Kursen fokuserar på en rad problemområden förknippade med olika funktionshinder i samband med lärande, exempelvis:

Olika typer av funktionshinder.
Politiska intentioner och handlingsplaner i internationell belysning.
Tekniska hjälpmedel för olika funktionshinder.
Hinder/barriärer i lärsituationen med särskilt fokus på webbaserat lärande.
Relevanta pedagogiska teorier, modeller och strategier.
Pedagogiskt och metodologiskt utvecklingsarbete för att möta individuella behov.
Informationssökning - bevakning av forskningen inom området.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bygger på studentaktiva undervisningsformer med teknikstöd varvat med individuella fördjupningsuppgifter.

Examination
Fördjupningsuppgift dokumenterad i uppsats/paper.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

90 hp högskolestudier inom relevanta ämnesområden såsom pedagogik, lärarutbildning, psykologi, sociologi, informations- och medievetenskap eller motsvarande.

Kursen ingår i ett kurspaket för breddad magisterutbildning i IT-stödd distansutbildning som ges i samarbete mellan fem lärosäten, men ges även som fristående kurs.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Funktionshinder och webbaserat lärande, fördjupningskurs
Disabilities and Web-Based Learning
 
Kursansvarig är: Bibl - Biblioteket
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 760G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     PEA   SA