Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Omvärldsanalys ur ett informationsvetenskapligt perspektiv, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informations- och medievetenskap - IKO
Ämnesområde
  Kurskod   760G02
Mål
Kursens syfte är att den studerande ska tillägna sig förståelse för och skaffa sig praktiska erfarenheter av omvärldsanalys. Den studerande förväntas utveckla såväl teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter för att kunna förutse och identifiera möjligheter och hot i en organisations omvärld samt försörja densamma med information som beslutsunderlag för anpassning och utveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- uppvisa grundläggande kunskap och förståelse för omvärldsanalysens roll ur ett organisationsperspektiv
- känna till grundläggande begrepp, teorier, modeller och metoder kopplat till omvärldsbevakning och omvärldsanalys
- känna till vikten av informationskompetens för omvärldsbevakning och omvärldsanalys på individ-, organisations- och samhällsnivå
- uppvisa kunskap om relevanta informationsresurser och effektiva sökstrategier
- redogöra för och tillämpa källkritiska principer
- självständigt bevaka och analysera en verksamhets omvärld
- på egen hand kunna inhämta och bedöma omvärldsinformation
- analysera, redovisa och diskutera/kommunicera omvärldsbevakning och omvärldsanalys
- integrera och tillämpa förvärvade kunskaper och färdigheter i ett eget fördjupningsarbete
- strategiskt söka och använda information, dvs uppvisa egen grundläggande informationskompetens
- göra bedömningar med ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt
- ha förmåga att planera, genomföra, analysera, dokumentera och kommunicera omvärldsbevakning ur ett kritiskt, vetenskapligt och etiskt perspektiv.
Kursinnehåll
Kursen behandlar omvärldsbevakning och omvärldsanalys ur organisations- och individperspektiv. Teori varvas med färdighetstränande övningar inklusive en egen fördjupningsuppgift.

Centrala områden: Informationskompetens – Information Literacy, organisationsteori, problemlösning och ledarskap i organisationer, organisatoriskt lärande – lärande organisationer, Business Intelligence, Information Management – Knowledge Management, kommunikationsteori, informationssökning - strategier och resurser.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten med utgångspunkt från verklighetsförankrade Case eller scenarier, demonstrationer och övningar.
Examination
Fördjupningsuppgift dokumenterad i uppsats/paper, som med oppositionsförfarande ventileras vid avslutande seminarium.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Omvärldsanalys ur ett informationsvetenskapligt perspektiv, grundkurs
Business Intelligence and Information Science
 
Kursansvarig är: Bibl - Biblioteket
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: 760G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informations- och medievetenskap - IKO          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     IKO   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-11-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.