Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
HRM - an international perspective, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde HRM/HRD
Ämnesområde Others in the behavioral sciences - BE9
  Kurskod   759G55
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- beskriva utvecklingen av HRM som ett forskningsområde
- beskriva och förstå centrala processer och aktiviteter inom HRM-området
- beskriva och analysera begrepp, teorier och modeller inom HRM-området
- tillämpa internationella och jämförande perspektiv på HRM
- redogöra för betydelsen av individer, team och interaktion i organisationer
- formulera, definiera och analysera en HRM-fråga, samt presentera den muntligt och skriftligt.
Kursinnehåll
I kursen behandlas grundläggande teorier och forskning inom HRM-området. Mer precist fokuseras organisationsteori, teorier och forskning om ledarskap och ledning av organisationer, samt teorier och forskning om personalplanering och belöningssystem i organisationer. Ovanstående teorier och forskning belyses ur ett internationellt perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är utformad för att uppmuntra ett aktivt deltagande och för att involvera studenterna i olika former av interaktiva lärandesituationer. Arbetsformer som används för att skapa interaktiva lärandesituationer är föreläsningar, seminarier, grupparbeten och handledning. Förutom schemalagd tid förväntas studenterna att arbeta med egna studier, individuellt och i grupp. Undervisningsspråk: engelska
Examination
Kursen examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen sker löpande under kursen och i slutet av kursen. Studenten får under kursen poäng på olika uppgifter. En stor del av poängen insamlas genom ett avslutande skriftligt paper och genom fallstudiearbete. En mer detaljerad information finns i separata kursanvisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs minst två års godkända studier på grundläggande nivå. Minst ett av dessa år måste ha gjorts inom ett för kursen relevant ämne. Vidare krävs dokumenterade engelskakunskaper motsvarade Engelska B, dvs Engelska som modersmål eller dokumenterat i ett internationellt erkänt test, exv TOEFL (minimipoäng: paperdel l575 + TWE-poäng 4,5, internetdel 90 TWE-poäng 20), IELTS, academic (minimipoäng: Overall band 6,5 and no band under 5,5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
HRM - an international perspective
HRM - an international perspective
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 759G55      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: HRM/HRD          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-11-09 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.