Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
HRM, genus och mångfald, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde HRM/HRD
Ämnesområde Övrigt inom beteendevetenskap - BE9
  Kurskod   759G54
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för grundläggande teorier och forskning om genus, intersektionalitet och mångfald i relation till HRM
- kritiskt analysera begrepp och teorier om genus, intersektionalitet och mångfald i relation till HRM
- beskriva och förstå de olika processer och aktiviteter inom HRM i relation till kön, intersektionalitet och mångfald,
- förstå och tillämpa genusperspektiv på HRM,
- formulera, definiera och analysera en HRM fråga i relation till kön, intersektionalitet och / eller mångfald och presentera detta muntligt och skriftligt.
Kursinnehåll
Kursen behandlar grundläggande teorier och forskning om genus och mångfald i relation till HRM. Närmare bestämt behandlas teorier om genus och intersektionalitet samt forskning om jämställdhet och mångfald/ diversity management i organisationer. HRM frågor som ledarskap och ledning, organisationsförändringar och HR-strategier fokuseras i relation till kön, intersektionalitet och mångfald. Ovanstående teorier och forskning behandlas i ett internationellt perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är utformad för att uppmuntra ett aktivt deltagande och studenterna deltar i olika former av interaktiva lärandesituationer. Arbetsformerna som används för att främja interaktiva lärandesituationer, och stödja studenternas lärande är föreläsningar, seminarier, grupparbeten och handledning. Förutom schemalagd undervisning förväntas studenten arbeta självständigt, individuellt och i grupp. Undervisningsspråk: engelska
Examination
Kursen examineras under flera tillfällen och betyg för olika uppgifter läggs samman. En större andel av examinationspoängen förvärvas genom en individuell examination under kursens senare del. Detaljerad information om återfinns i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst två års grundutbildning måste en av dessa vara i en disciplin som är relevant för kursen. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande "Engelska B", det vill säga engelska som modersmål eller ett internationellt erkänt test, t.ex. TOEFL (minst poäng: Pappersbaserade l575 + TWE-poäng 4,5, Internet-baserade 90 TWE-poäng 20), IELTS, akademiska (minsta poäng: Total bandet 6,5 och inget delmoment i 5,5), eller motsvarande .
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
HRM, genus och mångfald
HRM, gender and diversity
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 759G54      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: HRM/HRD          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-11-09 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.