Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Beteendevetenskaplig grundkurs, 60hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   759G46
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska perspektiv, kunskapsteoretiska synsätt och skolbildningar inom beteendevetenskaperna
- redogöra för och kritiskt reflektera kring centrala begrepp, teorier, modeller och forskningsresultat inom beteendevetenskaperna
- tillämpa en integration av pedagogiska, psykologiska, och sociologiska teorier inom det beteendevetenskapliga området
- formulera och diskutera frågeställningar utifrån mångfaldsperspektiv som klass, genus och etnicitet i relation till beteendevetenskapliga teorier
- identifiera informationsbehov, använda relevanta sökverktyg samt kritiskt granska sökresultat rörande beteendevetenskap
- planera, genomföra och rapportera ett mindre fördjupningsarbete.
Kursinnehåll
Den samhälleliga blicken, 7,5 hp
(In the Eye of Society)
I delkursen behandlas grundläggande makrosociologisk teori och begreppsbildning med tonvikt på klassiska teorier och begrepp. I delkursen används dessa teorier för att förstå aktuella samhällsproblem. Vidare behandlas grundläggande mikrosociologi med tonvikt på klassiska teorier men även moderna teorier och begrepp.

Lärande, påverkan och utveckling – en livslång process, 7,5 hp
(Learning, Influence and Development - A Lifelong Process)
I delkursen behandlas pedagogiska frågeställningar ur olika teoretiska perspektiv. Utgångspunkt är föreställningen om att människan utvecklas hela livet och ständigt påverkar och påverkas av sin omgivning. Begrepp som lärande, kunskap, påverkan och utveckling behandlas och problematiseras. Den studerande ska reflektera över sitt eget och andras lärande i olika sammanhang.

Tänkande och beteende i mänskliga sammanhang, 7,5 hp
(Thinking and Behaviour in Human Contexts)
I delkursen behandlas psykologiämnets historia och teoretiska perspektiv. Vidare behandlas områdena kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, klinisk psykologi och socialpsykologi.

Elementär vetenskaplig metod, 7,5 hp
(Basic Research Methodology)
I delkursen introduceras grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv inom beteendevetenskaperna med avseende på kunskapssyn, människosyn och sanningsanspråk. Vidare behandlas relationen mellan vetenskapsteori och design samt planering, genomförande och rapportering av empiriska studier.

Utbildning i olika kontexter, 7,5 hp
(Education in Various Contexts)
Med utbildning avses i delkursen organiserad påverkan i någon form. Detta kopplas till olika sätt att se på planering, genomförande och utvärdering av utbildningsinsatser. Utbildning som fenomen behandlas utifrån individ-, organisations- och samhällsnivå.

Arbete och arbetsliv, 7,5 hp
(Work and Working Life)
I delkursen behandlas arbetslivets utveckling och struktur över tid. Vidare belyses grundläggande teorier om arbetets organisering samt individens förutsättningar för att möta de krav som arbetet medför och vad det innebär att arbeta i grupper och team.

Vardagslivet, 7,5 hp
(Everyday Life)
Med vardagsliv avses i delkursen de olika liv som människor lever, t ex i form av familjeliv och fritidsliv. I delkursen används beteendevetenskapliga teorier och begrepp för att förstå människors vardagsliv.

Rörelser i tiden, 7,5 hp
(Social Movements in Contemporary Society)
I delkursen integreras sociologiska, pedagogiska och psykologiska teorier i relation till samtida sociala rörelser, vilka betraktas utifrån en vid definition. Vidare ingår i delkursen att välja en samtida social rörelse, samt att kartlägga, beskriva och analysera denna.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten, självstudier och seminarier. Integrationen åstadkommes bl a genom att vissa genomgående teman behandlas i seminarieform, eller som individuella uppgifter, utifrån de i kursen företrädda vetenskapliga perspektiven.
Examination
Kursen examineras genom enskilda, grupporienterade, muntliga och skriftliga uppgifter. Examinationsformerna utformas så att de stödjer ett reflekterande förhållningssätt i förhållande till såväl teori som teorins tillämpning i praktiken.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Beteendevetenskaplig grundkurs
Introductory Course in Behavioural Science
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU2009/00/39   Kurskod: 759G46      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-06-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.