Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
HRD: Lärande, förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer, 15hp
 
Kurskategori Kandidatprogrammet i Personal- och arbetsvetenskap
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   759G45
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för och kritiskt granska begrepp, teorier och modeller inom området human resource development (HRD)
- beskriva och analysera förutsättningar för förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer
- kritiskt granska och värdera olika teorier, modeller och metoder för förändrings- och utvecklingsarbete med avseende på deras tillämpbarhet i olika kontexter
- välja, avgränsa, och analysera en HRD-fråga samt redovisa denna såväl skriftligt som muntligt
Kursinnehåll
I kursen behandlas frågor om Human Resource Devlopment i form av lärande, förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer. Utgångspunkten är att sådana processer sker planerat och oplanerat på individ, grupp samt organisationsnivå. Mer specifikt behandlas i kursen teorier om och modeller för förändring och förändringsarbete i organisationer. Vidare behandlas också metoder och tekniker för planering, implementering och utvärdering av lärande-, förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer. I kursen fokuseras även förutsättningar för HRD-arbete utifrån ett stabs- respektive linjeperspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
De arbetsformer som används för att stödja studenternas lärande är föreläsningar, seminarier, grupparbeten och handledning. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.
Examination
Examinationen sker muntligt och skriftligt, såväl individuellt som i grupp. Examinationen sker löpande under kursen eller i slutet av kursen. En mer detaljerad information finns i separata kursanvisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet, Ma B, Sh A samt att den studerande är antagen till programmet.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
HRD: Lärande, förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer
HRD: Learning, Change and Development in Organizations
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 2009-00583   Kurskod: 759G45      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-08-24 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2014-03-17