Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
HRM: Organisering och ledning i organisationer, 15hp
 
Kurskategori Kandidatprogrammet i Personal- och arbetsvetenskap
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde Pedagogik - PE1
  Kurskod   759G44
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för, analysera och kritiskt granska teorier, teoretiska perspektiv och tidigare forskning inom HRM, organisationer och ledarskap.
- redogöra för, analysera och kritiskt granska omvärldens betydelse för HR-arbete i organisationer.
- redogöra för, analysera och kritiskt granska HRM, organisationer och ledarskap utifrån ett mångfaldsperspektiv.
- tillämpa teorier, teoretiska perspektiv och tidigare forskning inom området som verktyg för att analysera och förstå HRM, organisationer och ledarskap i arbetslivet.
Kursinnehåll
I kursen behandlas modeller, teorier och tidigare forskning om HRM, organisationer och ledarskap i arbetslivet. I kursen används också olika mikro-, meso- och makroteoretiska perspektiv för att beskriva, analysera och kritiskt granska HRM, organisationer och ledarskap i arbetslivet. Ovanstående teorier och forskning belyses både ur nationella och internationella perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande att arbeta med självstudier enskilt och/eller i grupp.
Examination
Kursen examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen sker löpande under kursen och i slutet av kursen. En mer detaljerad information finns i separata kursanvisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs att de särskilda behörighetsregler som gäller för programmet för Personal- och arbetsvetenskap är uppfyllda.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
HRM: Organisering och ledning i organisationer
HRM: Organizing and Managing Organizations
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 2009-00583   Kurskod: 759G44      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PEA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-05-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2013-04-17