Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Beteendevetenskaplig grundkurs, 60hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   759G02
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande kunna
- problematisera grundläggande vetenskapsteoretiska perspektiv och kunksapsteoretiska synsätt och skolbildningar inom beteendevetenskaperna
- redovisa, problematisera och tillämpa individuella och sociala processer utifrån en integration av psykologiska, pedagogiska och sociologiska perspektiv
- redovisa, problematisera och tillämpa övergripande teoretiska perspektiv på organisation och samhället
- på en grundläggande nivå planera, genomföra och rapportera kvanititativa och kvalitativa studier inom det beteendevetenskapliga området
- på en grundläggande nivå bearbeta och tolka kvantitativa och kvalitativa data
Kursinnehåll
Beteendevetenskapernas teori, 7,5 hp
Delkursen utgör en introduktion där olika beteendevetenskapliga problem belyses vetenskapsteoretiskt. Grundläggande perspektiv och konflikter inom beteendevetenskaperna problematiseras.

Individ och grupp, 18 hp
Inom delkursen behandlas grundläggande perspektiv på individer och grupper där olika processer som t ex lärande, kognition, utveckling och socialisation belyses samt hur dessa tar sig uttryck på individ-, grupp-, organisations och samhällelig nivå.

Kvantitativa undersökningsmetoder, 4,5 hp
Inom delkursen behandlas forskningsprocessen i ett kvantitativt perspektiv. Från problemformulering till datainsamling och analys, t ex undersökningsdesigner, datainsamlingsinstrument, grundläggande statiska analysmetoder samt tolkning och presentation av undersökningsresultat.

Organisation och samhälle, 18 hp
Inom delkursen behandlas olika samhällsvetenskapliga perspektiv på organisation och samhälle. Perspektiven belyses bl a utifrån kontrasterande begrepp som struktur – aktör, konsensus – konflikt, förändring – stabilitet. I kursen behandlas hur strukturella företeelser, som klass, genus, etnicitet och generation, påverkas av individer och organisationer.

Kvalitativa undersökningsmetoder, 4,5 hp
Inom delkursen behandlas forskningsprocessen i ett kvalitativt perspektiv: från data till problematisering och tolkning. Här ingår t ex kategorisering, strukturering och tolkning av data, forskarens roll i forskningsprocessen och i samhället, samt relationen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning.

Projektarbete, 7,5 hp
Inom projektarbetets ram ges möjlighet för studenten att fördjupa och tillämpa de kunskaper han/hon tillägnat sig under kursen. Arbetet dokumenteras skriftligt och diskuteras i seminarieform.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen avser att integrera de olika ämnesområdena genom föreläsningar, grupparbeten, självstudier och seminarier. Integrationen åstadkommes bl a genom att vissa genomgående teman behandlas i seminarieform, eller som individuella uppgifter, utifrån de i kursen företrädda vetenskapliga perspektiven.
Examination
Examinationsformerna utformas så att de stödjer ett reflekterande förhållningssätt i förhållande till såväl teori som teorins tillämpning i praktiken. Examinationsformerna varieras mellan enskilda, grupporienterade, muntliga och skriftliga uppgifter.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Beteendevetenskaplig grundkurs
Introductory Course in Behavioural Science
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 759G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   SA