Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Hälsa/ohälsa i arbetslivet, 7,5hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Human Resource Management and Development
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde
  Kurskod   759A11
Mål
Efter fullgjord kurs skall den studenterande kunna beskriva, analysera och kritiskt granska teorier och modeller avseende

- hälsans bestämningsfaktorer i arbetslivet.
- relationen mellan organisatoriska förutsättningar och arbetsrelaterad sjukdom.
- hinder och möjligheter för återgång i arbete efter sjukskrivning på individ-, organisations- och systemnivå, inklusive sociala relationer, interaktion.
- samhällsaktörernas uppdrag och praxis i processen för återgång i arbete samt kunna centrala begrepp inom området.
Kursinnehåll
Kursen kommer att omfatta följande moment:

- Betydelsen av olika faktorer, strukturer och processer i arbetslivet för hälsa
- Hälsans bestämningsfaktorer på arbetsplatsen, teorier och modeller om stress och (o)hälsa på arbetsplatsen i ett socialt och interaktionistiskt perspektiv. Förutsättningar för lärande, utveckling och samband med hälsa kommer att belysas.
- Analys av centrala begrepp som arbetsförmåga i relation till hälsa och sjukdom, kvalitet och genus.
- Välfärdssystemets betydelse för hälsa och arbetsförmåga i teori och praktik.
- Strategier för att främja och vidmakthålla hälsa och arbetsförmåga.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, artikelgranskning och grupparbeten. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examination kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen (Bachelor) om 180 hp med inriktning mot beteendevetenskap, ekonomi eller motsvarande. I examen ska ingå grundläggande kurser om minst 15 hp i forskningsmetodik samt 15 hp i organisationsteori, organisationspsykologi eller motsvarande.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i Svenska och Engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå: vilket innebär Svenska minst 2 åk/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv samt samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Hälsa/ohälsa i arbetslivet
Work and health
 
Kursansvarig är: IHS - Institutionen för hälsa och samhälle
           
Dnr: 1326/06-41   Kurskod: 759A11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     HOA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-08-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.