Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Arbetsplatslärande, 7,5hp
 
Kurskategori Master´s Programme in Human Resource Management and Development
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   759A07
Mål
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- beskriva, analysera och kritiskt granska förutsättningar för arbetsplatslärande på individ-, grupp- och organisationsnivå i olika verksamheter utifrån teorier och tidigare forskning.
- identifiera, analysera och utvärdera olika typer av pedagogiska och tekniska modeller och verktyg som syftar till att aktivt stödja lärande på arbetsplatsen.
- tillämpa projekt som arbetsform.
Kursinnehåll
Inom kursen behandlas arbetsplatsen som arena för lärande utifrån såväl forskning som praktik. Forskningsperspektivet utgår från teorier och aktuell forskning om arbetsplatslärande och dess förutsättningar såsom denna framställs inom litteratur och tidskriftsartiklar. Praktikperspektivet utgår dels från projekt som genomförs i olika verksamheter inom företag och organisationer, dels från studenternas egna erfarenheter av att arbeta i projektform för att reflektera kring arbetsplatslärande.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Projekt som arbetsform kommer att användas under kursen.
Examination
Studenten examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen och i slutet av kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen (Bachelor) om 180 hp med inriktning mot beteendevetenskap, ekonomi eller motsvarande. I examen ska ingå grundläggande kurser om minst 15 hp i forskningsmetodik samt 15 hp i organisationsteori, organisationspsykologi eller motsvarande.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i Svenska och Engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå: vilket innebär Svenska minst 2 åk/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv samt samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Arbetsplatslärande
Workplace learning
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 1326/0641   Kurskod: 759A07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-08-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.