Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Plats och destination - turismens förutsättningar:projektarbete, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Inget ämne
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   758G60
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna;
- redogöra för en vald plats turistiska potential
- diskutera problem respektive möjligheter för vald plats
- använda elementär turismvetenskaplig teori och metod
- muntligt och skriftligt redovisa sina resultat på godtagbar akademisk nivå.
Kursinnehåll
Platsen utgör förutsättningen för den turistiska destinationen och är utgångspunkten för studierna.
Kursen baseras på en platsrelaterad studie som redovisas i projektform.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen baseras på föreläsningar, seminarier och projektrelaterad handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Prov ordnas på hel kurs eller del av kurs och består av en muntlig och en skriftlig presentation av ett projektarbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgång av någon av kurserna Turismens frågor 7,5 hp, Turistiskt arbete - medialisering och gestaltning 7,5 hp, Plats och destination - turismens förutsättningar 7,5 hp eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Plats och destination - turismens förutsättningar:projektarbete
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 758G60      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Inget ämne          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       NA