Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Plats och destination - turismens förutsättningar, 7,5hp
 
Kurskategori
Huvudområde Inget ämne
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   758G59
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för platsers olika turistiska resurser
- redogöra för vilka risker och möjligheter det finns i platsers turistiska potentialer
- tillämpa centrala begrepp inom det turismvetenskapliga området
- tillämpa ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till de processer som formar det turistiska nyttjandet av befintliga och/eller tänkbara resurser
- muntligt och skriftligt kommunicera och diskutera turismens förutsättningar.
Kursinnehåll
Turistiska platser står i centrum, där existerande kulturarv, naturmiljöer, kulturlandskapet eller turism som skapats utifrån fiktion. Både existerande turistiska platser och platser som skulle kunna nyttjas i samma anda studeras.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier liksom av verksamhetsförankrade undersökningar. Kursen främjar studentaktivt arbetssätt, där teoretiska inslag integreras med egna undersökningar. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Prov ordnas på hel kurs och är både skriftligt och muntligt. Aktivt deltagande i förekommande seminarier är obligatoriskt. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Plats och destination - turismens förutsättningar
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 758G59      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Inget ämne          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       NA