Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Turistiskt arbete - medialisering och gestaltning, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Inget ämne
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   758G58
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för turismens koppling till journalistik, gestaltning och (marknads)kommunikation
- redogöra för teorier och forskning som rör kommunikation, gestaltning och turism
- tillämpa ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt på de kommunikativa och massmediala processer som formar turistiskt arbete.
Kursinnehåll
I kursen behandlas turistiskt arbete i relation till de kommunikativa faktorer och processer som påverkar turistdestinationers utveckling och tillväxt. Kursen fokuserar på samspelet mellan turistiska företag, självständiga medieaktörer och de potentiella turisterna samt dessa gruppers olika (mass)mediala roller och funktioner. Särskild uppmärksamhet fästs vid journalistik, gestaltning och marknadskommunikation. En viktig del i kursen är studenternas egna analytiska övningar/uppgifter, som är knutna till konkreta och aktuella exempel från turistindustrin.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt, där teoretiska studier och egna undersökningar integreras. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Kursen examineras muntligt i seminarieform. Kortare skriftliga inlämningsuppgifter kan förekomma. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Turistiskt arbete - medialisering och gestaltning
Touristic work - medialisation and design
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 758G58      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Inget ämne          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Grundläggande       NA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-04-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.