Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Turismens frågor, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Inget ämne
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   758G57
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för och diskutera det turistiska fältet och dess utveckling över tid,
- använda turismvetenskapliga metoder.
- använda såväl skriftlig som muntlig framställning.
Kursinnehåll
Turism är den snabbast växande sektorn både i Sverige och internationellt. Turism är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde och studeras därför ur en rad olika perspektiv. Vad turism är och vilket det turistiska fältet är uppmärksammas, liksom dettas historiska utveckling.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt, där teoretiska studier och egna undersökningar integreras. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Kursen examineras både skriftligt och muntligt. Examination sker enskilt och i grupp. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Turismens frågor
Tourism Issues
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 758G57      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Inget ämne          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       NA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-0413 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.