Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturens villkor, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kultur- och kommunikationsvetenskap
Ämnesområde Kulturvetenskap - KV2
  Kurskod   758G50
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för grundläggande kulturpolitiska idéer, begrepp och modeller
- redogöra för kulturens förutsättningar i några större europeiska länder
- beskriva svensk kulturpolitik i en europeisk kontext.
Kursinnehåll
Kursen, som består av två delmoment, ger en överblick över europeisk kulturpolitik.

Första delen av kursen behandlar europeisk kulturpolitik. Exempel på kulturpolitikens upplägg och dess konsekvenser ges från två till tre kulturellt tongivande länder. I kursens andra del studeras svensk kulturpolitik ur nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna är studentaktiva och projektbaserade. Under kursens gång bedrivs undervisning genom föreläsningar, seminarier, redovisningar samt studiebesök. Ett avslutande projektarbete i form av en skriftlig rapport ingår dessutom i studentens arbetsinsatser, liksom vissa förberedelser inför kursmoment och inläsning av kurslitteratur.
Examination
Delkurserna examineras separat genom hemskrivningar eller fortlöpande skriv- och gruppuppgifter och genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment samt ett avslutande projektarbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs 60 hp.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturens villkor
The Foundations of Culture
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 758G50      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur- och kommunikationsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-06-10 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.