Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Entreprenörskap för kulturarbetare, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   758G49
Mål
Efter avsluta kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för marknadsföringens roll i en kulturverksamhet
- planera och genomföra kampanjer mot valda målgrupper
- redogöra for grundläggande immaterialrättslig lagstiftning, särskilt gällande varumärken och upphovsrätt
Kursinnehåll
Kursen syftar till att ge övergripande kunskap om projektmetodik, projektledarens roll och olika organisationsscheman för redovisning, drift och uppföljning av projekt.

Kursen behandlar entreprenörskap inom kulturområdet, där exempelvis marknadskommunikation, marknadsföring och juridikens immaterialrätt ingår.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna är varierande, studentaktiva och projektbaserade och avslutas med presentation av projektidé samt presentation av ett enkelt profil- och marknadföringsmaterial. I kursen används verktyg inom den sociala webben som ett genomgående inslag, exempelvis processdokument, projektplatser, bloggar och sociala nätverk.

Varje delmoment föregås av en föreläsning som studenterna följer upp genom projektarbeten. Studenterna uppmuntras till att genomföra sina projektarbeten, affärsplaner, profilprogram, kampanjplanering, eller dylikt mot riktiga kunder eller egna realistiska framtidsprojekt. Under hela kursen har studenterna tillgång till handledning från lärare. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier.
Examination
Affärsplanerna/projekten examineras antingen genom seminarium som föregås av en skriftlig inlämningsuppgift eller via genomförandet av projekt.
Detaljerad information om examinationens form och innehåll finns i studiehandledningen för kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

60 hp i något av ämnena Filosofi, Historia, Konstvetenskap eller Litteraturvetenskap, eller motsvarande kunskaper
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Entreprenörskap för kulturarbetare
Entrepreneurship in Cultural Work
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009/00139   Kurskod: 758G49      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     ÖÄA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-11-20 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.