Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Turistiskt arbete, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Turism
Ämnesområde Turism -TU1
  Kurskod   758G41
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för vad entreprenörskap innebär i en turistisk kontext
- redogöra för hur olika medier kan användas och kommuniceras i turistiska sammanhang
- redogöra för hur upplevelser kan skapas, gestaltas och tolkas.
Kursinnehåll
Kursen består av tre delkurser

Turism och entreprenörskap, 10 hp
Kursen fokuserar på entreprenörskap som begrepp och hur entreprenöriell verksamhet kan förstås i ett turistisk sammanhang

Turism, medier och kommunikation, 10 hp
Kursen fokuserar på kommunikation, reklam och hur det påverkar turistisk verksamhet.

Turism, gestaltning och tolkning, 10 hp
Kursen fokuserar på hur upplevelser skapas, gestaltas och tolkas i både ett fysiskt och virtuellt sammanhang.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning baseras på verksamhetsnära kontakter och sker huvudsakligen i form av studiebesök, föreläsningar och seminarier. Den studerande förväntas dessutom arbete med självstudier, både enskilt och i grupp.
Examination
Kursen examineras både skriftligt och muntligt. Deltagande i förekommande seminarier, studiebesök m.m. är obligatoriskt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Turistiskt arbete
Touristic Work
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 758G41      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Turism          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.