Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Turismanalys, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Turism - TUI
Ämnesområde
  Kurskod   758G38
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna
- redogöra för turism kan förstås som en samhällsföreteelse
- redogöra för turismen kan förstås ur både ett värd och operatörsperspektiv
- kritiskt granska turismen ur både ett platsperspektiv och samhällsperspektiv
- redogöra för hur olika dimensioner av hållbar utveckling hänger samman med turism
Kursinnehåll
Kursen består av följande delar:

Introduktion till turismanalys, 7,5hp

Delkursen ger ett introducerande helhetsperspektiv på framväxten av turism som ett möte mellan ett övergripande transnationellt system och de lokala och specifika platser där turismen utspelas. Ett historiskt perspektiv är genomgående och visar på den utveckling den utveckling som ligger bakom den nutida turismen.

Turister, värdar, operatörer, 7,5hp

Delkursen utgår från kontrasten mellan turisten som resenär och turisten som temporär gäst. Turismens interaktion från gästperspektiv genom turisten som deltagare i möten mellan världsbilder, kulturella värden och social organisering står i centrum. Vidare uppmärksammas turisten i vardagen, utanför turistroll och resa.

Turistiska fält, 15hp

Delkursen problematiserar och analyserar turism utifrån ett platsperspektiv. Samtidigt analyseras turismens roll i lokala utvecklingsstrategier och i lokal självbild och identitet. Turismen studeras som en del i ett internationellt ekonomiskt system, vilket delvis hanteras av politiska företrädare, och som har konsekvenser för hur kultur och natur förstås och framställs. Frågor om hur turism hänger samman med olika dimensioner av långsiktig hållbarhet är därför av betydelse.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av exkursioner/studiebesök, laborativa inslag, verksamhetsförankrade undersökningar, föreläsningar och seminarier. Kursen är upplagd för att främja studentaktivt arbetssätt, där teoretiska studier och egna undersökningar integreras. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Prov ordnas på hel kurs eller del av kurs och är såväl skriftliga som muntliga. Aktivt deltagande i förekommande obligatoriska moment såsom exkursioner/studiebesök, laborationer och seminarier ingår i examinationen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Turismanalys
Tourism Analysis
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 758G38      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Turism - TUI          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     TUI   NA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.