Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Turismens natur och kultur 1, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Turism - TUI
Ämnesområde Turism - TUI
  Kurskod   758G32
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för turism och vetenskap
- visa elementär förtrogenhet med vetenskapligt förhållningssätt och metod
- redogöra för turismens natur och kultur, utifrån kulturarv, naturmiljö och kulturlandskap
- tillämpa ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till de processer som formar natur- och kulturarven.
Kursinnehåll
Kursen består av två delar:

Turism som fält och vetenskap, 15hp
Kursen introducerar och problematiserar turism som fält och vetenskap. Centrala begrepp och metod behandlas, liksom turismens historia. Inslag om muntlig och skriftlig framställning, studieteknik och bibliotekskunskap ingår.
Kursdelen består i sin tur av två delar:
Introduktion, 7,5hp
Turismen som fält och vetenskap introduceras.

Turismens grunder, 7,5hp
Turismens innehåll introduceras, liksom hur den kan analyseras och vad det praktiskt innebär.


Turismens förutsättningar (15hp) som i sin tur består av tre delar:
Kulturarvet som turistisk resurs, 5hp
Delkursen fokuserar på kulturturismens såväl faktiska som tänkbara artefakter. Stadens och byggnaders potential är viktiga liksom det kulturarv som realiseras via media.

Naturlandskapet som turistisk resurs, 5hp
Delkursen fokuserar på hur resurser i landskapet används för att åstadkomma turistiska aktiviteter samt vilka konsekvenser detta medför. Matproduktion och odlingslandskapet, boendeformer och transportsektorn behandlas och problematiseras utifrån turistiska sammanhang.

Kulturlandskapet som turistisk resurs, 5hp
Delkursen fokuserar framförallt järnålderssamhällets och dess många spår av mänsklig aktivitet. Sambandet mellan natur och kultur är centralt. Kunskaper i arkeologi, geografi och historia är viktiga.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av exkursioner, laborativa inslag, verksamhetsförankrade undersökningar, föreläsningar och seminarier. Kursen är upplagd för att främja studentaktivt arbetssätt, där teoretiska studier och egna undersökningar integreras. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Prov ordnas på hel kurs eller del av kurs och är såväl skriftliga som muntliga. Aktivt deltagande i obligatoriska moment såsom exkursioner, laborationer, studiebesök och seminarier ingår i examinationen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Turismens natur och kultur 1
Tourism, Its Nature and Culture 1
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 758G32      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Turism - TUI          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     TUI   NA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2011-03-30