Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Turismens natur och kultur 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   758G08
Mål
Den studerande ska förvärva
- fördjupad kunskap och förståelse för turismens innehåll, där naturmiljön och kulturarvet ges särskild betydelse,
- förvärva ett fördjupat analytiskt och kritiskt förhållningssätt till de processer som formar kultur- och naturarven,
- fördjupad förståelse för hur humanistisk-samhällsvetenskaplig teori- och metodbildning kan kombineras med ett naturvetenskapligt förhållningssätt.
Kursinnehåll
Kursen består av följande delar:

Staden som turistisk resurs, 7,5hp

Staden som företeelse och dess tilltagande betydelse i kultur- och naturturistiska sammanhang är temat, där städernas olika ursprung och karakteristiska är utgångspunkten. Medeltidens handelsstad, lärdomsstaden, militärstaden liksom industristaden är de viktigaste exemplen. Hur olika städer valt att profilera sig är en viktig aspekt.

Landskapet som turistisk resurs, 7,5hp

De ekologiska organismer som påverkat/påverkar landskapet strukturellt och funktionellt i turistiskt hänseende studeras. Praktiska och laborativa moment ingår i delkursen.

Valfri fördjupning, 7,5hp

En fördjupningsuppgift som, utifrån tidigare behandlade teman, kan baseras på fokus på naturarv, byggnader, städer eller kulturlandskap.

Skapa(d) turism 1, 7,5hp

Hur historia, kultur- och naturarv skapas står i fokus. Vad betyder kulturturism i förhållande till regional och lokal utveckling, liksom hur turismen verkar i förhållande till identitetsutveckling är några frågor som diskuteras i denna delkurs.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja ett studentaktivt arbetssätt, där teoretiska studier och egna undersökningar integreras. Föreläsningar, seminarier, laborationer och exkursioner är kursens huvudsakliga arbetsformer tillsammans med eget lärande via inläsning/bearbetning/reflektion kring litteratur och eget kunskapssökande.
Examination
Kursen examineras genom hemskrivningsuppgifter, enskild muntlig examination, laborationer, exkursioner och deltagande i obligatoriska moment.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Turismens natur och kultur, grundkurs med minst 22,5 hp godkända.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Turismens natur och kultur 2, fortsättningskurs
Tourism - its Nature and Culture
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: 758G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   NA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-06-01 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.