Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Identitet och pluralism, 7,5hp
 
Kurskategori Kursen ingår i Masterprogrammet i Kulturvetenskap
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde
  Kurskod   758A04
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande
- kunna använda kunskaper om tidigare och pågående forskning kring identitet och pluralism,
- demonstrera kunskaper i centrala frågeställningar inom området,
- demonstrera kunskaper i de olika teoretiska och metodologiska ansatserna som problemställningar aktualiserat i den vetenskapliga debatten,
- ha förmåga att tillämpa identitets- och pluralismproblematiken i bearbetningen av egna frågeställningar,
- ha förmåga att reflektera kring egnas och andras analyser och tolkningar av identitets- och pluralismproblematik.
Kursinnehåll
Kursen fokuserar på frågor om identitet och pluralism. Den behandlar begreppsbildning, teori och metodik inom området med hjälp av perspektiv hämtade från olika humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningstraditioner såsom filosofi, etik, religionsvetenskap, antropologi och historia. Särskild vikt läggs vid antropologisk forskning om mång- och flerkulturella samhällsmiljöer i en global värld.
Undervisning/Arbetsformer
Studierna består i första hand av självständig inläsning, bearbetning och reflektion kring kurslitteratur, samt författande av inlämningsuppgifter. Kursen innehåller också föreläsningar och seminarier. Seminarier och gruppövningar förbereds individuellt eller i grupp. Undervisningsspråk: svenska.
Examination
Examination sker dels i form av redovisning av kurslitteratur i muntlig eller skriftlig form, dels genom ett skriftligt självständigt arbete som redovisas muntligt samt seminariebehandlas vid slutredovisningsseminarium. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen (motsvarande) med huvudämne inom det kulturvetenskapliga ämnesområdet, exempelvis filosofi, historia, konstvetenskap, visuell kommunikation, religionsvetenskap, (social)antropologi och historia.

Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Identitet och pluralism
Identity and Pluralism
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 1338/06-41   Kurskod: 758A04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     SBA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-12-06 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.