Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Historiebruk och kulturarv, 7,5hp
 
Kurskategori Kursen ingår i Masterprogrammet i Kulturvetenskap
Huvudområde Kulturvetenskap - KLA
Ämnesområde
  Kurskod   758A03
Mål
Historien och det förflutna brukas och används på en rad olika sätt. Det förflutna gestaltas och ges ett meningsinnehåll i en rad olika sammanhang, exempelvis via statliga kulturinstitutioner men också genom olika lokala och frivilliga initiativ eller via kommersiella aktörer. Det förflutna ges specifika politiska, ideologiska och existentiella innebörder. En reflexiv förståelse av historiebruk och kulturarv utgör därmed ett viktigt instrument för analys av såväl samtiden som det förflutna.

Efter slutförd kurs ska den studerande kunna
- använda sig av kunskap i centrala begrepp och teoretiska aspekter på historiebruk och kulturarv,
- beskriva olika vetenskapliga forsknings- och problemområden inom fältet historiebruk och kulturarv,
- på vetenskaplig grund analysera och kritiskt granska olika former av historiebruk och kulturarv,
- reflektera över egnas och andras analyser av historiebruk och kulturarv.
Kursinnehåll
Kursen behandlar olika teoretiska perspektiv på historiebruk och kulturarv. Därmed fördjupas förståelsen av hur det förflutna brukas och hur kulturella arv formas. Historiebruk och kulturarv inom olika samhällssfärer (privat/offentligt, statligt/kommersiellt, professionellt/ideellt osv) analyseras. Vidare studeras hur olika former av legitimitet, ordning och mening skapas genom bruket av det förflutna. Det förflutna tolkas och omtolkas via institutioner, ideologier och praktiker. Exempel på detta behandlas under kursens gång.
Undervisning/Arbetsformer
Studierna består i första hand av självständig inläsning, bearbetning och reflektion kring kurslitteratur, samt författande av inlämningsuppgifter. Kursen innehåller också föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Seminarier och gruppövningar förbereds individuellt eller i grupp. Undervisningsspråk: svenska.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier (obligatorisk närvaro), samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen (motsvarande) med huvudämne inom det kulturvetenskapliga ämnesområdet, exempelvis filosofi, historia, konstvetenskap, visuell kommunikation, religionsvetenskap, (social)antropologi och historia.

Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Historiebruk och kulturarv
The Use of History and Cultural Heritage
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 1338/06-41   Kurskod: 758A03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kulturvetenskap - KLA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     KLA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-12-06 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.