Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturvetenskaplig introduktionskurs på avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Kursen ingår i Masterprogrammet i Kulturvetenskap
Huvudområde Kulturvetenskap - KLA
Ämnesområde
  Kurskod   758A01
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande
- kunna använda sig av fördjupad kunskap i vetenskapliga traditioner, centrala
begrepp och teoribildningar i de humanistiska vetenskaperna såsom
hermeneutik, positivism, strukturalism, postmodernism m.m.,
- demonstrera fördjupad förståelse för olika forskningstraditioner och
kulturbegrepp inom humanistisk kulturvetenskaplig forskning,
- ha förmåga att värdera, kritiskt granska och analysera konsekvenserna av
olika definitioner, teoribildningar och traditioner,
- kunna uppvisa fördjupad förståelse för debatten kring humanvetenskapernas
eventuella särart respektive enhetsvetenskapliga ideal.
Kursinnehåll
Kursen behandlar kulturbegreppet och andra centrala begrepp inom humanistiskt orienterad kulturforskning. Likaså behandlas olika centrala teoribildningar och traditioner såsom hermeneutik, positivism, strukturalism och diskursanalys och postmodernism. Stor vikt läggs vid läsning och diskussion av klassiska human- och kulturvetenskapliga texter. Kursen innehåller också en analys av någon eller några kulturhistoriska epoker.
Undervisning/Arbetsformer
Studierna består i första hand av självständig inläsning, bearbetning och reflektion kring kurslitteratur, samt författande av inlämningsuppgifter. Kursen innehåller också föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Seminarier och gruppövningar förbereds individuellt eller i grupp. Undervisningsspråk: svenska.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier (obligatorisk närvaro), samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen (motsvarande) med huvudämne inom det kulturvetenskapliga ämnesområdet, exempelvis filosofi, historia, konstvetenskap, visuell kommunikation, religionsvetenskap, (social)antropologi och historia.

Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturvetenskaplig introduktionskurs på avancerad nivå
Introduction to Studies in Humanities. Advanced level
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 1338/06-41   Kurskod: 758A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kulturvetenskap - KLA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     KLA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-12-06 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.