Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Representationer som politik och poetik , 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757G21
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- kritiskt redogöra för kunskapsproduktion och kommunikativa praktiker;
- redogöra för intersektionella nyckelfrågor/debatter/begrepp i olika
genusvetenskapliga sammanhang;
- samla in och kritiskt tolka politik och poetik i populärvetenskap och
populärkultur
- tillämpa intersektionella teorier i grundläggande analyser inom fält som
t.ex. feministiska kulturstudier och feministiska vetenskapsstudier.
Kursinnehåll
Kursen behandlar:
- introduktion till bl.a. feministiska kulturstudier och feministiska
vetenskapsstudier;
- metoder för att kritiskt analysera kunskapsproduktion och kommunikativa
praktiker med betoning på meningsskapande processer
- verktyg och metoder för att kommunicera över gränserna mellan
akademisk och kreativ kommunikation, politik och poetik.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen utgår från online-lärande, inklusive förinspelade föreläsningar som
följs av seminarier i online-klassrum. Kunskapen stärks genom online-
seminarier, workshops och/eller andra lärandeaktiviteter. Mellan online-
seminarier och föreläsningarna läser studenterna självständigt kurslitteraturen och kommunicerar med varandra i obligatoriska tutor och co-tutor grupper.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltgande i online-seminarier och/eller andra
lärandeaktiviteter och genom en individuell skriftlig uppgift som lämnas in
online. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6:
internationellt godkända tester, t. ex. TOEFL (minimum score: Paper based
575 + TWE-poäng 4.5, och interenet based 90+TWE-poäng 20), IELTS,
academic (minimum score:Overall band 6.5 and no band under 5.5), eller
motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Representationer som politik och poetik
Politics and poetics of representation
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 757G21      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-04-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.