Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Tillämpad intersektionalitet – det kunskapsproducerande subjektet, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757G19
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- visa förmåga att förstå och reflektera kring feministisk/interssektionell metod;
- tillämpa nyckelteorier och begrepp i intersektionell genusvetenskap;
- jämföra och tolka forskningspositioner i intersektionell genusvetenskap;
- genomföra en uppgift i tillämpad intersektionalitet, självständigt och/eller i grupp.
Kursinnehåll
Kursen behandlar såväl översiktlig som på fördjupad nivå:
- ett tvärsnitt av metod och metodologier som integreras med intersektionella perspektiv;
- forskningsetiska principer på samhälls- och kulturvetenskaper ur ett intersektionellt perspektiv;
- metoder vid analytiska processer i intersektionell genusvetenskap för samhälleliga och kulturella sammanhang.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen utgår från online-lärande, inklusive förinspelade föreläsningar som följs av seminarier i online-klassrum. Kunskapen stärks genom online-seminarier, -workshops och/eller andra lärandeaktiviteter. Mellan online-seminarier och föreläsningarna läser studenterna självständigt kurslitteraturen och kommunicerar med varandra i obligatoriska tutor och co-tutor grupper.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltgande i online-seminarier och/eller andra lärandeaktiviteter och genom en individuell skriftlig uppgift som lämnas in online. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6:
internationellt godkända tester, t. ex. TOEFL (minimum score: Paper based
575 + TWE-poäng 4.5, och interenet based 90+TWE-poäng 20), IELTS,
academic (minimum score:Overall band 6.5 and no band under 5.5), eller
motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Tillämpad intersektionalitet – det kunskapsproducerande subjektet
Applying Intersectionality – The experiencing Self
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 757G19      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-04-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.