Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Gender Studies - Intersectionality and Change, basic level, 30hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757G17
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för teoretiska och aktuella frågeställningar, debatter och begrepp
inom intersektionell genusvetenskap;
- formulera, jämföra och kritiskt tolka forskningspositioneringar i
intersektionell genusvetenskap som grundläggande analytisk praktik och
genomföra en tillämpad uppgift självständigt och/eller i grupp;
- redogöra för exempel på nyckelfrågor i sina historiska sammanhang inom
feministisk och intersektionell forskning och aktivism;
- redogöra för och analysera intersektionell kunskapsproduktion i olika
kommunikativa praktiker
- reflektera kring relevanta akademiska och kreativa kommunikationsvägar i
professionella och politiska sammanhang.
Kursinnehåll
Kursen behandlar såväl översiktlig och fördjupad kunskap kring:
- en kritisk och kontextualiserande introduktion till aktuella teorier och begrepp i intersektionell genusvetenskap;
- grundläggande introduktion till akademiskt skrivande från ett intersektionellt perspektiv;
- grunderna i tillämpad forskning, t.ex. metoder och metodologier inom intersektionell genusvetenskap;
- teorier och begrepp presenterade i historiska sammanhang genom ett
urval av nyckeltexter i transnationell feministisk och intersektionella studier,aktivism, politik och forskningsdebatter i feministiska kulturstudier och feministiska vetenskapsstudier;
- verktyg för att kritiskt analysera kunskapsproduktion och kommunikativa praktiker med betoning på meningsskapande processer
- verktyg för att överskrida gränserna mellan akademisk och kreativ kommunikation, politik och poetik
Undervisning/Arbetsformer
Kursen utgår från en blandad lärandemodell med en obligatorisk intensiv studievecka på campus samt online-lärande, inklusive förinspelade föreläsningar som följs av seminarier i online-klassrum. Kunskapen stärks genom online-seminarier, -workshops och/eller andra lärandeaktiviteter. Mellan online-seminarier och föreläsningarna läser studenterna självständigt kurslitteraturen och kommunicerar med varandra i obligatoriska tutor och co-tutor grupper.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i online-seminarier och/eller andra lärandeaktiviteter och genom en individuell skriftlig uppgift som lämnas in online. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6:
internationellt godkända tester, t. ex. TOEFL (minimum score: Paper based
575 + TWE-poäng 4.5, och interenet based 90+TWE-poäng 20), IELTS,
academic (minimum score:Overall band 6.5 and no band under 5.5), eller
motsvarande
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Gender Studies - Intersectionality and Change, basic level
Gender Studies - Intersectionality and Change, basic level
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 757G17      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-04-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.