Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Introduktion till intersektionella genusstudier, policy och politik i en globaliserad värld, 30hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Genusvetenskap
Ämnesområde Genusstudier - GS1
  Kurskod   757G16
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- förklara och redogöra för grundläggande frågeställningar och perspektiv inom intersektionell genusvetenskap og intersektionellt og genusrelevanta aspekter av politik, såvel historiskt som samtida
- kritiskt reflektera över betydelsen av kategorin genus och dess intersektioner med andra sociala kategoriseringar
- muntligt och skriftligt värdera, tillämpa och diskutera centrala begrepp och debatter inom intersektionell genusvetenskap och intersektionellt och genusrelevanta aspekter av politik
- kommunicera kunskap på engelska via Internet
- arbete med uppgifter inom intersektionell genusvetenskap och intersektionellt och genusrelevanta aspekter av politik
- på engelska, muntligt och skriftligt, ta emot och formulera feedback och konstruktiv kritik
Kursinnehåll
Kursen förberedar den studerande för arbete med intersektionella genusfrågor och/eller läggar en grund inför fortsatta studier i intersektionell genusvetenskap och intersektionellt och genusrelevanta aspekter av politik i en globaliserad värld. Kursen ger grundläggande kunskaper om framväxten av samtida intersektionella studier av genus, sexualitet, etnicitet, policy och politik. Kursen erbjudar också kunskap och förmåga för studerande som, i internationella kontexter, institutioner och organisationer, önskar att arbeta professionellt med förändringsarbeta, relaterad till intersektionella genusfrågor. I kursen arbetar de studerande aktivt med att träna språkfärdigheter som en del i förberedelsen för att diskutera och arbeta professionellt med intersektionella genusfrågor på engelska. Kursen stimulerar den studerande att tänka självständigt och kritiskt.

Intersektionella genusstudier och praktiker i en globaliserad värld.
Specifika feministiska fokus på och frågeställningar om intersektioner mellan genus och andra sociala kategoriseringar såsom etnicitet och sexualitet kommer att behandlas i denna delkurs. Transnationella frågor såsom genus och medborgerskap och feministiska teorier om frågor såsom könsrelaterat våld, trafficking och vithet kommer att diskuteras. Delkursen betonar genusvetenskapens tvärvetenskapliga karaktär och utgår från eksempel på genusforskning från olika discipliner, samt tar upp jämställdhetsarbete på regional, nationell och transnationell nivå.

Internet, sociale medier och kommunikationsteknologi som verktyg för förändringsarbete.
Genomgående i denna delkurs kommer den studerande at öva sig i att kommunicera kunskap via Internet i ett internationellt och flerspråkigt sammanhang. Genom online-undervisning och socio-teknisk pedagogik skall den studerande öva sig i att systematiskt söka empiriska data och presentera forskning och praktiker i olika virtuella sammanhang.

Att åstadkomma förändring: Genusstudier, genuspolitik och feminism i historien.
Denna delkurs ger en grundlig introduktion til historie om framväxten av samtida genusvetenskap och genuspolitik. Det inkluderar ett fokus på genusvetenskapens och genuspolitikens historiska genealogier och deras relationer till feministisk teori och aktivism. En rad olika teoretiska perspektiv behandlas och såväl historiska som samtida teoretiska debatter om intersektionell genusvetenskap och genuspolitik i Europa och i ett bredare internationellt perspektiv diskuteras.

Genusstudenter som förändringsaktörer
Genom arbete med olika kursuppgifter vill denna delkurs erbjuda de studerande träning i att muntligen ock skirftligt på engelska diskutera och reflektera över teorier och praktiker i relation till intersektionell genusvetenskap och genuspolitik. Olika fält med relation till genusvetenskapen såsom postkolonial teori, kritiska sexualitetsstudier, queer teori och jämställdhetsarbete diskuteras också.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen kombinerar online-studier och intensiva träffar på campus. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och kursuppgifter, såväl på lärosätet som online. Utöver det förväntas den studerande att ägna sig åt självständiga studier, individuellt och i grupp.
Undervisningsspråk: Engelska
Examination
Kursen examineras genom individuella skriftliga examinationsuppgifter, aktivt deltagande i seminarier och obligatoriska kursuppgifter. Detaljerad information återfinns i kurshandboken.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska B; det vill säga engelska som modersmål, eller styrkta engelskkunskaper genom ett internationellt erkänt test, exempelvis TOEFL (lägsta resultat: papperstest 575 +,TWE-poäng 4.5, och internetbaserat 90), eller IELTS (lägsta resultat: medelpoäng 6.5 och inget delresultat under 5.5), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyg enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Introduktion till intersektionella genusstudier, policy och politik i en globaliserad värld
Introduction to Intersectional Gender Studies, Policy and Politics in a Globalized World
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 757G16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Genusvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-04-26 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2011-09-16